Informacje o regulaminie

Regulamin

ZLECENIE TŁUMACZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ TEGO REGULAMINU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Tłumacz wykonuje tłumaczenia ustne i tłumaczenia pisemne zwykłe, specjalistyczne i uwierzytelnione („przysięgłe) z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski zgodnie z zgodnie z poniższymi zasadami określającymi warunki wykonywania usług tłumaczeniowych na zlecenie Klienta.

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2 Przyjmowanie zleceń

 1. Zlecenia należy składać za pośrednictwem formularza wyceny znajdującego się na stronie internetowej www.tlumacz24.co.uk lub bezpośrednio na adres e-mail: info@tlumacz24co.uk.

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia możliwa jest wycena tekstu, ale stanowi to jedynie wartość szacunkową a podana za zlecenie kwota to cena orientacyjna, gdyż dokładna liczba stron wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu – w języku docelowym. Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.

 1. W przypadku tłumaczenia pisemnego, termin wykonania zlecenia ustalany jest po otrzymaniu i przyjęciu materiałów do wglądu drogą elektroniczną (email lub formularz). Tłumaczenia zwykłe odsyłane są Klientowi pocztą elektroniczną natomiast tłumaczenia przysięgłe odsyłane są bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres. Klient zobowiązuje się do dostarczenia właściwego adresu do wysyłki w chwili zlecenia tłumaczenia przysięgłego. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnych informacji przez Klienta. Na prośbę Klienta zeskanowane tłumaczenia przysięgłe przesłane zostaną pocztą elektroniczną. W przypadku niektórych dokumentów wymagane może być przesłanie pocztą oryginałów dokumentów przed wykonaniem ich tłumaczenia.

 1. Klient oświadcza, że jest osobą upoważnioną do posiadania, dostarczenia i odbioru dokumentów będących przedmiotem tłumaczenia oraz, że ma prawo do rozporządzania tymi dokumentami, w tym ich kopiowania, skanowania i wysłania drogą emaliową oraz jest upoważniony do złożenia zamówienia i składa je dobrowolnie, tym samym przejmując na siebie odpowiedzialność z tego wynikającą. Dodatkowo Klient zapewnia Tłumacza, że dokument dostarczony do tłumaczenia jest dokumentem oryginalnym, w żaden sposób nie zmienionym w swojej treści przez osoby do tego nieupoważnione, a Tłumacz nie ponosi, żadnej odpowiedzialność w tym względzie, gdyż działa w dobrej wierze.

 1. Tłumacz przystępuje do realizacji zlecania dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu przez Klienta przygotowanej przez Tłumacza wyceny oraz otrzymaniu opłaty za tłumaczenie.

§ 3 Cennik

 1. Aktualny cennik znajduje w zakładce Cennik na stronie www.tlumacz24.co.uk.

 1. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z podziałem na strony rozliczeniowe, które są podstawą rozliczenia za wykonane tłumaczenie. Jedna strona rozliczeniowa równa się jednej stronie tekstu docelowego i wynosi przy tłumaczeniach zwykłych 1600 znaków ze spacjami, przy tłumaczeniach przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.
 1. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała, dlatego rozpoczęcie jednej strony powoduje obowiązek zapłaty za tę całą stronę obliczeniową.

 1. Tłumacz zastrzega sobie prawo do osobnej wyceny tekstów specjalistycznych lub bardzo pracochłonnych, w szczególności dotyczy to tekstów medycznych i technicznych.
 1. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.

§ 4 Tłumaczenia ustne

 1. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z tłumaczenia ustnego później niż 24h przed terminem zlecenia, wpłacona opłata nie jest zwracana.

 1. Koszt tłumaczeń ustnych wiążących się z dojazdem obejmuje również opłatę za dojazd i powrót.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe na skutek błędów występujących w przekazanym do tłumaczenia oryginale tekstu.

 1. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu wykonanego tłumaczenia, wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej niezależnej od Tłumacza, jak na przykład przerw w dostawie prądu, awarii sieci komputerowych itp.

 1. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie tłumaczenia przez pocztę. W takim przypadku istnieje możliwość ponownego wysłania kopii tłumaczenia.

 1. W przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia.

 1. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone w formie pisemnej, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 14 dni od daty wykonania tłumaczenia. Tłumacz ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.

 1. Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym. Dla tłumaczeń zlecanych w trybie ekspresowym nie jest wykonywana dodatkowa korekta.

 1. W przypadku niedotrzymania przez Tłumacza terminu realizacji zlecenia, Klient ma prawo do otrzymania za każdy dzień zwłoki maksymalnie 5% zniżki liczonej od wartości netto danego zamówienia.

§ 6 Poufność

 1. Tłumacz zobowiązuje się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zleconych do tłumaczenia jako poufnych i nieudostępniania ich w żaden sposób osobom trzecim, z wyjątkiem osób bezpośrednio współpracujących z Tłumaczem w celu wykonania zlecenia.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Tłumacz zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz cennika świadczonych usług.

 2. Klient każdorazowo akceptuje całość niniejszego Regulaminu zlecając wykonanie usługi.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Tłumacza.